ประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ

ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยอาจารย์และบุคคลกรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงาน “ประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ” ภายใต้แนวคิด G-Green Towards LOW CARBON SOCIETY "มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ" ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลระดับดี (ทองแดง) ณ ห้อง Scitech Innovation Space ชั้น1

28 มีนาคม 2566
Scitech Innovation Space ชั้น1