การอบรมเทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุและการเขียนรายงาน

นักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เข้าร่วม การอบรมเทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุและการเขียนรายงาน โดยวิทยากร คุณวัชรพล เดชกุล จาก บริษัท ชีลส์ โซลูชั่น จำกัด ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

20 มีนาคม 2566
ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี