พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ “ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย” (MOU)

ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ “ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย” (MOU) ระหว่าง บริษัท ชีลส์ โซลูชั่น จำกัด โดย อาจารย์อรวรรณ ชำนาญพุดซา หัวหน้าหลักสูตร และอาจารย์หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

20 มีนาคม 2566
ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี