การประชุมเครือข่ายคณบดีสัญจร ครั้งที่ 1/2566

ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน การประชุมเครือข่ายคณบดีสัญจร ครั้งที่ 1/2566 โดยมีคณบดีทุกคณะ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17 มีนาคม 2566
ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี