การประชุมการดำเนินงานจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU)

ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน การประชุม การดำเนินงานจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) โดย ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี รองคณบดี และ อาจารย์หลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่นเพื่อสุขภาพ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17 มีนาคม 2566
ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี