การจัดสอบภาคความสามารถ มาตราฐานอาหารไทยระดับ 1

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ภายใต้การดำเนินการของหลักสูตรคหกรรมศาสตร์

ได้ดำเนินการจัดสอบภาคความสามารถ มาตราฐานอาหารไทยระดับ 1

สถานที่ทดสอบ อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์

11 มีนาคม 2566
อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์