การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสร้างสื่อสร้างสรรค์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสร้างสื่อสร้างสรรค์"

ณ ห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab ชั้น 2 อาคารหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

9 มีนาคม 2566
ห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab ชั้น 2 อาคารหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ