เจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 19 (พิธีเปิด)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19 "เจ้าฟ้าเกมส์" โดยมี รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

และได้มอบเกียรติบัตรแก่นักกีฬาที่ได้รางวัลจากการแข่งขัน ภายในกิจกรรมมีการเดินขบวนพาเหรด ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะต่างๆ ด้วยความสวยงาม

10 มีนาคม 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์