เจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 19 (วันที่ 2)

ภาพการแข่งขันกีฬาและผลการแข่งขันกีฬา "เจ้าฟ้าเกมส์" ครั้งที่ 19

ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำวัน 08/03/2566

ผลการแข่งขัน

เปตอง (คู่ชาย) รางวัลที่ 2

ROV รางวัลที่ 3

วอลเล่บอล (หญิง) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม vs คณะวิทยาศาสตร์ฯ (0 : 2)

บาสเกตบอล (ชาย) คณะสาธารณสุขศาสตร์ vs คณะวิทยาศาสตร์ฯ (20:33)

แชร์บอล คณะวิทยาศาสตร์ฯ vs คณะสาธารณสุขศาสตร์ (28:38)

8 มีนาคม 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์