การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ เอชไอวี/เอดส์ และโรครติดต่อทางเพศ

อาจารย์อรวรรณ ชำนาญพุดซา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ เอชไอวี/เอดส์ และโรครติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่เยาวชนในสถานศึกษา ได้รับเกียรติจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มาให้ความรู้ความเข้าใจที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ เรื่องเพศศึกษาก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องใกล้ตัวที่นักศึกษาต้องได้รับความรู้ที่เหมาะสมกับช่วงวัย เพื่อป้องกันตนเองและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคน ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมราขพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 มีนาคม 2566
ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี