กิจกรรม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาการตามปรัชญาการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

โครงการพัฒนาผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษา “กิจกรรม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาการตามปรัชญาการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ” โดยมี ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมมอบรางวัล และเกียรติบัตรให้แก่ให้ผู้เข้าร่วมการประกวด ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1 มีนาคม 2566
ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี