อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถะและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการเป็น SMART University

กิจกรรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะชีวิต สารสนเทศและนวัตกรรม (อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถะและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการเป็น SMART University) ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

24 กุมภาพันธ์ 2566
ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี