คณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดี และคณะผู้บริหารคณะ ร่วมกับคณาจารย์และบุคลากร ร่วมต้อนรับ รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ตรวจเยี่ยม รับฟังผลการดำเนินงานของคณะ และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

23 กุมภาพันธ์ 2566
ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี