อบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะสื่อดิจิทัล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และบุคคลกร (อบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะสื่อดิจิทัล) ณ ห้องปฏิบัติการฝึกทักษะดิจิทัลเพื่อชุมชน

โดยมี ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีวิทยากรจาก Image Visual 1993 มาบรรยายให้ความความรู้แก่บุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะในการทำงานของบุคคลกร ต่อไป

22 กุมภาพันธ์ 2566
ห้องปฏิบัติการฝึกทักษะดิจิทัลเพื่อชุมชน