ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมการเวก

โดยมี ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม ร่วมกับผู้บริหารคณะและประธานหลักสูตร

21 กุมภาพันธ์ 2566
ห้องประชุมการเวก