พิธีวางพวงมาลา สมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ประจำปี 2566

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ณ ลานเจ้าฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 กุมภาพันธ์ 2566
ลานเจ้าฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์