ประชุมแนวทางความร่วมมือระหว่างหลักสูตรคหกรรมศาสตร์กับบริษัทครัวการบินกรุงเทพ

ในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร. นิสา พักตร์วิไล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผศ.ดร. พรรณวิภา แพงศรี รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมการประชุมแนวทางความร่วมมือระหว่างหลักสูตรคหกรรมศาสตร์กับบริษัทครัวการบินกรุงเทพ นำทีมโดยผศ.เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา, รศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์, อ.จุรีมาศ ดีอำมาตย์, อ.พัชรลักษณ์ วัฒนชัย และดร.สินีนาถ สุขทนารักษ์

19 ธันวาคม 2565
ณ อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์