โครงการฝึกอบรมเทคนิคการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ(First Aid & CPR)

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดโครงการฝึกอบรมเทคนิคการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ(First Aid & CPR) โดยมี

ผศ.ดร. วัชราภรณ์ วงค์สกุลกาญจน์

อาจารย์ประจำหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และคุณพนมกรณ์ แสงอรุณ กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ครูเสือ เซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นวิทยากร ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ทั้งนี้โครงการนี้เป็นการบริการวิชาการของหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อพัฒนาความรู้ด้านความปลอดภัย ฯ ให้กับศิษย์เก่า จป.วิชาชีพ จป.เทคนิค และ จป.เทคนิคขั้นสูง จำนวน 6 ชั่วโมง และรับวุฒิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถขึ้นทะเบียนตามกฎหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

29 พฤศจิกายน 2565
ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์