กิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะแนว โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา จังหวัดสระบุรี

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะแนวเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 
จังหวัดสระบุรี
#ScitechVRU
#วไลยอลงกรณ์
#valaya
#vru
www.vru.ac.th
#ศึกษาต่อ #รับสมัครนักศึกษา #ปริญญาตรี

23 พฤศจิกายน 2565
ณ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา จังหวัดสระบุรี