#ScitechVRU #วไลยอลงกรณ์ #valaya #vru "> #ScitechVRU #วไลยอลงกรณ์ #valaya #vru คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์" /> #ScitechVRU #วไลยอลงกรณ์ #valaya #vru คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์" />

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้รางวัล ระดับดีเด่น และ ระดับดี

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ตัวแทนศูนย์วิทยาศาสตร์ เข้ารับโล่รางวัล

ห้องปฏิบัติการเคมีศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้รับโล่รางวัล ระดับ ดี

และ ห้องปฏิบัติการวิจัย ได้รับโล่รางวัล ระดับ ดีเด่น

ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตาม โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2564 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี (ห้องปฏิบัติการใหม่) ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

และ โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2564 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภายใต้กิจกรรมการธำรงรักษาด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการและการยกระดับความปลอดภัย (ห้องปฏิบัติการเดิม) ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

#ScitechVRU

#วไลยอลงกรณ์

#valaya

#vru

25 สิงหาคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต