#ScitechVRU #วไลยอลงกรณ์ #valaya #vru "> #ScitechVRU #วไลยอลงกรณ์ #valaya #vru คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์" /> #ScitechVRU #วไลยอลงกรณ์ #valaya #vru คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์" />

กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และบุคลากร (พัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ)

กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และบุคลากร (พัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ)

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์

17 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

#ScitechVRU

#วไลยอลงกรณ์

#valaya

#vru

17 สิงหาคม 2565
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี