สำนักงานสีเขียวคณะ รับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดี และคณะกรรมการดำเนินงาน สำนักงานสีเขียวคณะ รับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2565 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3 สิงหาคม 2565
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี