#ScitechVRU #วไลยอลงกรณ์ #valaya #vru "> #ScitechVRU #วไลยอลงกรณ์ #valaya #vru คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์" /> #ScitechVRU #วไลยอลงกรณ์ #valaya #vru คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์" />

คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ดำเนินการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปี 2565

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.

อาจารย์ ดร.ฐิติมา เกษาหอม ผู้ช่วยคณบดี

และคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา

ดำเนินการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปี 2565

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

#ScitechVRU

#วไลยอลงกรณ์

#valaya

#vru

29 มิถุนายน 2565
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี