วิทย์ศิษย์มีครู (พิธีไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมวิทย์ศิษย์มีครู (พิธีไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา 2565
วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

#น้อมวันทาบูชาครู
#วิทย์ศิษย์มีครูคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 สิงหาคม 2565
ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์