สัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปี 2565

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

อาจารย์ ดร.ฐิติมา เกษาหอม ผู้ช่วยคณบดี

และคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา

ดำเนินการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปี 2565

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

29 มิถุนายน 2565
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี