ตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 17/6/65

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร และ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

17 มิถุนายน 2565
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี