ตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 15/6/65

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต จำนวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชานวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเคมี และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

15 มิถุนายน 2565
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี