ตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 14/6/65

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ(ต่อเนื่อง) และ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

14 มิถุนายน 2565
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี