ประชุมคณะกรรมการ Uni Food Valley Thailand

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ Uni Food Valley Thailand ต้นแบบมหาวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพและเกษตรปลอดภัย ณ ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผ่านทางออนไลน์ Zoom Meeting

13 มิถุนายน 2565
ณ ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี