ประชุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (ESPReL)

ประชุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (ESPReL) ของศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10 มิถุนายน 2565
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์