โครงการอบรมบทบาทผู้นำกับการจัดการความรู้ (ระดับสูง ระดับกลาง ระดับต้น) บรรยายโดย ผศ.ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมโครงการอบรมบทบาทผู้นำกับการจัดการความรู้ (ระดับสูง ระดับกลาง ระดับต้น) บรรยายโดย ผศ.ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

#ScitechVRU

#วไลยอลงกรณ์

#valaya

#vru

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

6 มิถุนายน 2565
ณ ห้องเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์