ประชุมแนวทางการจัดหารายได้ศูนย์วิทยาศาสตร์

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ประชุมแนวทางการจัดหารายได้ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยมีอาจารย์และนักวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมการเวก 

#ScitechVRU

#วไลยอลงกรณ์

#valaya

#vru

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร 

6 มิถุนายน 2565
ณ ห้องประชุมการเวก