กิจกรรม อบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานสายสนับสนุนประจำปีงบประมาณ 2565

กิจกรรม อบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานสายสนับสนุนประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

23 พฤษภาคม 2565
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี