#วไลยอลงกรณ์ #Valaya "> #วไลยอลงกรณ์ #Valaya คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์" /> #วไลยอลงกรณ์ #Valaya คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์" />

อบรมเชิงปฎิบัติการ : การจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

อบรมเชิงปฎิบัติการ : การจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แบบมีส่วนร่วมและติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะและการพัฒนางาน พัฒนาคุณภาพ สร้างคุณภาพชีวิต แก่ผู้ปฎิบัติงาน” ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ พฤษภาคม เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

#วไลยอลงกรณ์ #Valaya

18 พฤษภาคม 2565
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี