#วไลยอลงกรณ์ #Valaya "> #วไลยอลงกรณ์ #Valaya คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์" /> #วไลยอลงกรณ์ #Valaya คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์" />

Coaching คณะกรรมการดำเนินงาน Green office SCI VRU

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดี กล่าวเปิดงาน และรายงานการดำเนินงาน นโยบาย สำนักงานสีเขียว โดยมี ผศ.มณทิพย์ จันทร์แก้ว คณะกรรมการดำเนินงาน Green office เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว เสมือนจริง ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ #วไลยอลงกรณ์ #Valaya

10 พฤษภาคม 2565
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี