https://bit.ly/35d6Tty "> https://bit.ly/35d6Tty คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์" /> https://bit.ly/35d6Tty คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์" />

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)โครงการพัฒนาด้านวิชาการทางโภชนาการและการกำหนดอาหาร

มรภ.วไลยอลงกรณ์ MOU บริษัท โซเด็กซ์โซ่ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 25 มีนาคม 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ลงนามความร่วมมือกับ นายสราวุฒิ ตันติประสุต Head of Operations Corporate Services & Healthcare, Thailand บริษัท โซเด็กซ์โซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีเนื้อหาในการ ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะของนักศึกษา ด้านโภชนาการและการกำหนดอาหาร พร้อมทั้งศึกษาดูงาน เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอาหารและโภชนาการ ส่วนงานโภชนบริการ โภชนบำบัด และงานอื่นๆ เพื่อให้นักศึกษาที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสามารถร่วมงานกับบริษัทได้ทันที เมื่อสำเร็จการศึกษา และร่วมพัฒนาทรัพยากรด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนการฝึกอบรมวิชาการ สัมมนาวิชาการ และการวิจัยอีกด้วย โดยจัดการลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้ที่ >>https://bit.ly/35d6Tty

25 มีนาคม 2565
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์