การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx

                 วันที่ 24 มีนาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย อาจารย์ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส ผู้ช่วยคณบดี และคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ ในการนำเสนอโมเดล และ Action plan ของผู้รับผิดชอบแต่ละหมวด เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินต่อไป

24 มีนาคม 2565
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี