แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทำวารสารวิชาการ เพื่อเข้าสู่ฐาน TCI

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี รองคณบดี และกองบรรณาธิการวารสาร ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดย อาจารย์ศิริวิมล ศรีมีทรัพย์ รองคณบดี และ ผศ.ดร.กรรณิกา อัมพุช ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทำวารสารวิชาการ เพื่อเข้าสู่ฐาน TCI ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21 ธันวาคม 2564
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี