กิจกรรม “สร้างสุข ส่งเสริม สามัคคี สดใส รวมใจวิทย์วไลย” ประจำปี 2564

วันที่ 23 ธันวาคม 2564

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม “สร้างสุข ส่งเสริม สามัคคี สดใส รวมใจวิทย์วไลย” ประจำปี 2564 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ หาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

23 ธันวาคม 2564
ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์