กิจกกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEX

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2564 คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี คณบดี พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน ร่วมรับฟังและเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานประกันคุณภาพระดับคณะ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ

24 พฤศจิกายน 2564
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์