งานทำบุญและสืบสานประเพณี "ชาววิทย์ 2567"

วันที่ 18 เมษายน 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานทำบุญและสืบสานประเพณี "ชาววิทย์ 2567" โดย รศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระ และมี ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี คณะผู้บริหารจากคณะต่างๆ รวมทั้งบุคลากรและเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีทำบุญและสืบสานประเพณีในครั้งนี้ด้วย โดยงานจัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

18 เมษายน 2567
ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี