ประชุมกองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสาร

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมกองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสาร และ คณะกรรมการดำเนินงานภายใน นำโดย ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี คณบดี ประธานและ ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี รองคณบดี ร่วมกับ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่ ศ.ดร.ภูมิ คำเอม ,ศ.ดร.อนามัย ธีรวิโรจน์เทศกะทึก ,รศ.ดร.สุทธิพันธ์ แก้วสมพงษ์ และ รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ ผ่านระบบ zoom และกรรมการภายใน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เพื่อรายงานความก้าวหน้าและการดำเนินการวารสาร วิจัยและนวัตกรรททางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1 ธันวาคม 2564
ห้องประชุมราชพฤกษ์