พิธีมอบรางวัลยอดเยี่ยมการศึกษา บุคคลและองค์กรดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 55

พิธีมอบรางวัลยอดเยี่ยมการศึกษา บุคคลและองค์กรดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 55 ณ ห้อง 220 ณ ห้อง 220 อาคารแถบ นี่ละนิธิ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567
โดยนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้รับรางวัลจากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ รางวัลประเภทที่ 2 ได้แก่
1.นางสาวณัฐณิชาศิรินิยมผล  คหกรรมศาสตร์
2.นายจิรวัฒน์ แย้มใย นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
3.นายอรรฒพล จิตรักมั่น วิทยาการคอมพิวเตอร์
4.นางสาวมณฑิตา พลอยดีเลิศ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

31 มีนาคม 2567
ณ ห้อง 220 อาคารแถบ นี่ละนิธิ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย