การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

29 มีนาคม 2567
ห้องประชุมราชพฤกษ์