กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 และบรรยายพร้อม WORKSHOP “การเขียนจดหมายสมัครงาน” โดย อาจารย์ ดร.เนมิ อุนากรสวัสดิ์ และอาจารย์บุษบา แฝงสาเคน จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ การอบรม “SOFT SKILL ก้าวสู่ชีวิการทำงาน” โดยวิทยากรจาก STAR STEM ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

26 มีนาคม 2567
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี