สอนทำอาหารไทย เมนูผัดไท และเครปเย็น ให้แก่ ASRJC Internationalisation Programme - Cultural and Sports Exchange Program to Pathum Thani and Bangkok, Thailand

กิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศหรือหน่วยงานอื่น เพื่อร่วมจัดการศึกษา ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล (สอนทำอาหารไทย เมนูผัดไท และเครปเย็น ให้แก่ ASRJC Internationalisation Programme - Cultural and Sports Exchange Program to Pathum Thani and Bangkok, Thailand ) วันที่13 มีนาคม 2567 ณ ห้องปฏิบัติการครัวร้อน/ห้องปฏิบัติการเบเกอรี่ อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์

13 มีนาคม 2567
ห้องปฏิบัติการครัวร้อน/ห้องปฏิบัติการเบเกอรี่ อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์