กิจกรรมนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4

รศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดกิจกรรมนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 พร้อมการอบรมจาก บริษัท ครัวการบินกรุงเทพหัวข้อการบรรยาย ในหัวข้อการบรรยาย เทคนิคการสัมภาษณ์งาน และบริษัท เซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อการบรรยาย ฝึกทักษะเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่เส้นทางอาชีพ (Future skills for 1st jobber) ณ ห้อง SCC2301 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์

11 มีนาคม 2567
ห้อง SCC2301 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์