ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจ

ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษาพร้อมทั้งบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับการออกฝึกสหกิจศึกษา

11 พฤศจิกายน 2563
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี