การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายให้การตรวจประเมินประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 ให้มีการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ในระดับคณะ เพื่อพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยมุ่งสู่ความเป็นเลิศ นั้น เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามกระบวนการทำงาน EdPEx มหาวิทบยาลัยจึงมาบรรยายให้ความรู้ ประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงานและเกณฑ์การตรวจประเมิน EdPEx วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ นำ โดย ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจแก่อาจารย์และบุคลากรของคณะ

5 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์