“เส้นทาง แห่งความภาคภูมิใจ สู่เส้นชัย วันเกษียณ”

“เส้นทาง แห่งความภาคภูมิใจ สู่เส้นชัย วันเกษียณ” เกษียณสำราญ2563 วันที่ 23 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 แก่บุคลากรสายวิชาการ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และครู ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์

23 กันยายน 2563
ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์